UA-116591333-1
Direct contact?   +31475-317304   of   +316-36563421
Dé oplossing in duurzame energie.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dutchsunergy

Print Friendly, PDF & Email

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Dutchsunergy

 

Artikel 1                

Definities en toepasselijkheid

1.1            Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en installatiewerkzaamheden met en/of uitgevoerd door Dutchsunergy.

1.2           In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Product: complete PV- en solarthermie systemen, onderdelen van PV- en solarthermie systemen.zonnepanelen, alsook producten ten behoeve van energiebesparing in de breedste zin des woords.

Klant:      een bedrijf dat of een consument die een overeenkomst heeft met Dutchsunergy betreffende de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan.

Overeenkomst:   de   overeenkomst   tussen Dutchsunergy en de klant tot koop van het product en de eventuele installatie van dat product.

Installatie: het installeren van het door de klant aangeschafte product, al dan niet door inschakeling van een derde partij.

1.3            Afwijkingen   van   en   aanvullingen   op deze algemene   voorwaarden   zijn   slechts   geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

1.4            De toepasselijkheid van inkoop-, levering of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk door Dutchsunergy afgewezen.

1.5           In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 2    

Offertes, overeenkomsten en prijzen

2.1            Alle offertes en aanbiedingen van Dutchsunergy zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2            Overeenkomsten komen pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door een bevoegd vertegenwoordiger van Dutchsunergy. Voor werkzaamheden waarbij gezien de aard en de omvang daarvan geen offerte of overeenkomst wordt toegezonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

2.3           Dutchsunergy behoudt ten alle tijden het recht voor een offerte in te kunnen trekken, zulks evenzeer onverwijld na aanvaarding van de offerte door de klant.

2.4            Offertes   van   Dutchsunergy   hebben   een   beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.5            Alle informatie, veronderstellingen, schattingen en andere factoren welke ten grondslag liggen aan de beslissing van de klant om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend bij Dutchsunergy, zijn voor risico van de klant.

2.6            Alle door Dutchsunergy genoemde   prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege opgelegde heffingen, rechten of lasten.

2.7           De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de overeenkomst is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het door de klant aangegeven adres. Deze prijs is exclusief alle onvoorziene extra kosten.

2.7            Betaling   dient   te   geschieden   op   het   door Dutchsunergy aan te wijzen bankrekening- of gironummer. De betaling van facturen van Dutchsunergy dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Voorts is compensatie, aftrek of verrekening door de klant niet toegestaan.

2.8            Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van gehele betaling, is de klant aan Dutchsunergy een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Zulks onverminderd het recht van Dutchsunergy om volledige schadevergoeding te vorderen.

2.9            In het geval de betalingstermijn door de klant wordt overschreden, is de klant aan Dutchsunergy voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

 

Artikel 3                  

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

3.1            Dutchsunergy behoudt de eigendom van alle door Dutchsunergy aan de klant geleverde zaken zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, heeft voldaan.

3.2            Zolang vaststaat dat het eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de klant, is de klant niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enige andere wijze over de zaken te beschikken zonder de schriftelijke toestemming van Dutchsunergy.

 

Artikel 4

Klachten

4.1            De klant dient klachten over geleverde zaken of verrichtte diensten binnen acht dagen nadat de levering   heeft plaatsgevonden of de diensten zijn verricht, schriftelijk aan Dutchsunergy te melden, zulks op straffe van verval van de mogelijkheid tot reclameren.

4.2            Indien een door de klant ingediende klacht door Dutchsunergy gegrond wordt geacht, heeft Dutchsunergy het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen.

 

Artikel 5                  

Installatie/montage

5.1            Het product wordt door de klant zelf geïnstalleerd op/in de woning en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product in/op de woning door Dutchsunergy of in onderaanneming door Dutchsunergy wordt uitgevoerd.

5.2            De klant is jegens Dutchsunergy verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a           het personeel van Dutchsunergy en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt   en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale  werkuren en bovendien, indien Dutchsunergy dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de klant heeft medegedeeld.

b          de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c           de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d          alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

5.3            De klant verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

5.4           De klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet     tot de montage/ installatiewerkzaamheden van Dutchsunergy of de door haar ingeschakelde derde(n) zodanig en tijdig worden verricht dat uitvoering van de werkzaamheden door vanwege Dutchsunergy geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit ontstaat, dient de klant Dutchsunergy hiervan tijdig in kennis te stellen

5.5          Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de klant.

5.6            Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

 

Artikel 6                  

Service en onderhoud

6.1           Service- en onderhoudswerkzaamheden worden door Dutchsunergy overeenkomstig de service-overeenkomst uitgevoerd.

6.2            Door Dutchsunergy kunnen wijzigingen aangebracht worden in de omvang alsmede de inhoud van de te verrichten service. Dutchsunergy zal de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

 

Artikel 7                  

Aansprakelijkheid

7.1            De totale aansprakelijkheid van Dutchsunergy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 25.000,– (vijfentwintig duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.          redelijke kosten die de klant zou moeten  maken om de prestatie van Dutchsunergy aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de klant wordt ontbonden;

b.         redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling   betrekking   heeft  op  directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

c.          redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

7.2            Aansprakelijkheid van Dutchsunergy voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan Dutchsunergy voorgeschreven zaken of materialen, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan Dutchsunergy voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 7.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

7.3          De aansprakelijkheid van Dutchsunergy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant Dutchsunergy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Dutchsunergy ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dutchsunergy in staat is adequaat daarop te reageren.

7.4            Voor schade ten gevolge van de installatie-werkzaamheden kan Dutchsunergy enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

7.5          Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het constateren van de schade, aan Dutchsunergy te worden gemeld, tenzij de   klant   aannemelijk   maakt   dat   hij/zij   de schade niet eerder heeft kunnen melden.

7.6           Voorwaarde voor het ontstaan van enig   recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dutchsunergy meldt, doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van de schade.

7.7           De   klant   vrijwaart   Dutchsunergy   tegen   eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het roerend goed, verband houdende met het installeren van de producten, werking en aanwezigheid van de producten.

7.8           De klant vrijwaart Dutchsunergy voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dutchsunergy geleverde producten en/of materialen.

 

Artikel 8                  

Levering en termijnen

8.1            De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar   beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

8.2            De (af)levering   van   het   product   zal   nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van de koopsom is ontvangen op de bankrekening van Dutchsunergy.

8.3            Dutchsunergy zal de klant telefonisch of door middel van een e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het product en de eventuele installatie.

8.4            De onder artikel 8.3 gemaakte afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.5            Vertragingen van (af)levering van producten door leveranciers van Dutchsunergy, buiten schuld van Dutchsunergy, inhoudende een vertraging in de levertijd aan de klant, kunnen niet voor rekening van Dutchsunergy komen.

 

Artikel 9

Garantie

9.1           Dutchsunergy garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Dutchsunergy geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Dutchsunergy deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de leverancier geldende of usantiële garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden dan wel de overeenkomst niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal Dutchsunergy nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. Dutchsunergy kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar opgegeven adres wordt gezonden.

9.2           De voornoemde garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Dutchsunergy is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, extreme weersomstandigheden, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Dutchsunergy zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerde onderneming.

9.3            Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. Dutchsunergy streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9.2           Na de garantieperiode wordt iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. De voornoemde garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

 

Artikel 10                

Overmacht

10.1         Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst   bij   aangetekende   brief   door ieder der partijen kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst   een   einde,   zonder   dat   de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

 

Artikel 11                

Beëindiging

11.1         Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet, in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

11.2         Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.3         Dutchsunergy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst   door   schriftelijke   kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Dutchsunergy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4         Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan   making zijn, tenzij Dutchsunergy ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Dutchsunergy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 12                

Toepasselijk recht en geschillen

12.1          De overeenkomsten tussen Dutchsunergy en de klant worden beheerst door het Nederlandse recht.

12.2         Geschillen   die   tussen   Dutchsunergy   en   de   klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Roermond.

 

 

Voor akkoord:

 

Datum:                 _____________________

Plaats:                    _____________________

Naam klant:         _____________________

Handtekening:      _____________________

 

 

Laatste berichten

Vanuit Roermond bedienen we heel Limburg & Brabant

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies 'Instellingen wijzigen' voor meer informatie.
Annuleren

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (in Analytics). De informatie wordt overgebracht naar en door Google servers.

Sluiten